world

Pipe couplings 42 mm 0504

Elbow 90 degree 42.3 mm
Art.nr.: C02-42
Short T-part 42 mm
Art.nr.: C03-42
Long T-part 42 mm
Art.nr.: C04-42
Foot- wallplate 42 mm
Art.nr.: C11-42
Footplate high 42 mm
Art.nr.: C12-42
Spacer 42 mm
Art.nr.: C13-42
Holder 42 mm
Art.nr.: C15-42
Distance holder 42 mm
Art.nr.: C16-42
Groundpot 42 mm
Art.nr.: C17-42
Wallclamp 42 mm
Art.nr.: C18-42
Hingepart m (male) 42 mm
Art.nr.: C35-42
Open t-part 42 mm
Art.nr.: C41-42
Brace clamp 2-leg 42 mm
Art.nr.: C45-42
Wall brace clamp 42 mm
Art.nr.: C46-42
Brace clamp 3-leg 42 mm
Art.nr.: C47-42
Cross clamp hinged 42.2 mm
Art.nr.: C137-42
Two-way hinge bush 42.2 mm
Art.nr.: C125-42